ZKM Coaching

 

Korte beschrijving van de ZelfKonfrontatieMethode

 

1.    De waarderingstheorie: de mens als gemotiveerde verhalenverteller

Binnen de zgn. narratieve psychologie (Narrare betekent in het Latijn verhalen of vertellen) is de mens te kennen aan de hand van het door hem vertelde levensverhaal. In deze visie construeert de mens zijn levensverhaal door een betekenis of waarde toe te dichten aan gebeurtenissen. Hij/zij probeert een samenhang aan te brengen in alle voor hem/haar waardevolle gebeurtenissen en daarmee een visie op zichzelf c.q. een zelfbeeld te ontwikkelen. De mens als gemotiveerde verhalenverteller verwijst naar de aanname dat het levensverhaal zich niet ‘zo maar’ ontrolt, maar dat de mens ‘gemotiveerd’ in het leven staat. In de waarderingstheorie wordt namelijk aangenomen dat er bij ieder mens twee (grond)motieven ofwel fundamentele drijfveren ten grondslag liggen aan ons denken, voelen en handelen: zelfprofilering en betrokkenheid met anderen.

 

2.   De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM Coaching)

De waarderingstheorie biedt een theoretisch kader, de ZelfKonfrontatieMethode is hier de operationalisering van. ZKM coaching is ontwikkeld om een persoon op een systematische wijze zijn levensverhaal te laten vertellen. Hij krijgt met het in kaart brengen van waardevolle ‘fragmenten’ in zijn levensverhaal zicht op wat hem drijft en zicht op voor hem relevante thema’s over tijd en over situaties heen. Op basis daarvan kan hij sturing geven aan persoonlijke of werkgerelateerde doelen. Verdiept zelfinzicht leidt tot zelfsturing: men ervaart een expliciete verantwoordelijkheid om zaken op te pakken.

 

2.1  fase 1: analyse en diagnose: gesprekken 1 en 2

In de eerste fase vindt de analyse en diagnose van het levensverhaal plaats. Gesprek 1 (circa 4 uur) omvat het inventariseren van belangrijke gebeurtenissen in het levensverhaal, die invloed hebben (gehad) op het huidige gedrag.  Deze gebeurtenissen worden in 20 tot 30 kernzinnen samengevat en hebben betrekking op werk en privé, en spelen in het verleden, heden en toekomst.. De ZKM coach ‘ontlokt’ de kandidaat informatie en stimuleert hem om gebeurtenissen (in zijn eigen woorden) op papier te krijgen.

 

Vervolgens krijgt de betrokken persoon “huiswerk”: achter zijn eigen computer gaat hij aan de slag met het systematisch koppelen van (24) gevoelens aan zijn belangrijke gebeurtenissen. Hiermee brengt de kandidaat een verdiepingsslag aan.

 

Tijdens gesprek 2 en 3 (circa 4 uur) worden de resultaten op een systematische wijze besproken en krijgt de persoon zicht op wat hem drijft en zicht op voor hem relevante thema’s over tijd en over situaties heen. Zo kan blijken dat de kandidaat de clash met zijn baas (heden/zakelijk) op een vergelijkbare manier ervaart als de woordenwisselingen destijds met zijn puberende kinderen (verleden/privé). Hij gaat inzien dat zijn communicatiestijl onbedoelde negatieve effecten heeft en dat hij daarvoor een forse ‘emotionele’ prijs betaalt. Tijdens deze gesprekken kan bijvoorbeeld ook blijken dat een persoon zowel in zijn werk als in privé al te zeer klaar staat voor anderen en nalaat om grenzen aan te geven. Door middel van de systematische analyse krijgt de persoon zicht op het ‘waarom’ van ingesleten negatieve (en daarmee energievretende) gedragspatronen en belemmerende overtuigingen. Deze worden vervolgens ‘ingewisseld’ voor energiegevende of faciliterende gedragsuitingen en overtuigingen. Bij een clash of forse meningsverschillen in de zakelijke of privé-sfeer zal de (eerder besproken) persoon, geholpen door het verdiepte inzicht, proberen anders te werk te gaan. In plaats van een ingesleten kritische en dominante houding te tonen, gaat hij bijvoorbeeld eerst vragen stellen aan de ander en daarmee respect afdwingen bij zijn gesprekspartner. Hij snapt en voelt dat het nieuwe gedrag hem ‘winst’ oplevert.

 

2.2  fase 2: coaching en advies: gesprekken 4 t/m 7

In gesprek 4 t/m 6 (ca 3 uur) wordt de kandidaat gecoacht door middel van bijvoorbeeld het bijhouden van een logboek: de kandidaat gestimuleerd om de verkregen inzichten in de dagelijkse praktijk te gaan herkennen. Bewustwording is de eerste stap naar gedragsverandering, experimenteren met nieuw gedrag is de volgende stap. Er wordt diepgaand gesproken over kernkwaliteiten en persoonlijke valkuilen, over het aanpassen van management- of beïnvloedingsstijlen. De persoon krijgt gerichte opdrachten om gestelde loopbaan- of functioneringsdoelen te gaan realiseren en/of nieuw gedrag te gaan toepassen. Door middel van het maken van een uitgebreid persoonlijk verslag zorgt hij er voor dat de verkregen inzichten beter beklijven. Dit verslag kan ook input zijn voor het afsluitende 3-gesprek met de manager en de coach. Gesprek 7 vindt plaats na ca 6 maanden en is bedoeld om na te gaan of het ‘nieuwe’ gedrag en/of de verdiepte loopbaan inzichten zich verankerd hebben in de persoon en waaraan nog extra aandacht gegeven moet worden.

 

2.2.1  Functioneringsvragen of loopbaanvragen

Bij functioneringsvraagstukken wordt uitgebreid ingegaan op succesvolle voorbeelden van nieuw gedrag in werk en privé, opdrachten worden besproken, de kandidaat wordt gestimuleerd om nieuwe oplossingen te bedenken voor situaties waar hij tegen aan gelopen is. Hij krijgt feedback over zijn keuzes en praktische tips om het ingezette gedragsveranderingsproces te faciliteren en te versterken. Afhankelijk van de specifieke coachingsvraag, worden accenten gelegd en verschillende coachingsinterventies ingezet.

 

Bij loopbaanvragen is vaak een bredere insteek gewenst. In fase 2 vindt de persoons-, taak- en (interne/externe) marktanalyse plaats en worden de loopbaandoelen helder geformuleerd. In deze tweede fase is uiteraard ook gerichte aandacht voor en coaching op de ingezette gedragsveranderingen die spelen bij de kandidaat.

 

2.3  De praktijk van de ZelfKonfrontatieMethode

De doorlooptijd van een individueel traject neemt 2 tot 4 maanden in beslag, dit is met name afhankelijk van de doelstelling. Zes maanden na afloop van het begeleidingsgesprek, vindt een gesprek plaats om de ingezette gedragsveranderingen nog steviger in de persoon verankerd te krijgen. Vóóraf wordt met de opdrachtgever gesproken over doelstelling en aanpak. Tijdens en achteraf wordt vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie gegarandeerd.

 

2.4  Een paar aanleidingen voor een ZKM traject

“Een 50 jarige directeur vraagt zich af wat hij de volgende 15 jaar wil gaan doen. blijven managen of andere rollen vervullen binnen of buiten de organisatie. Voor de financiën hoeft hij het niet meer te doen.”

 

‘Vele jaren heeft een 42 jarige manager zijn team op sleeptouw genomen. Dag en nacht was hij in de weer, hij stond voor iedereen klaar. De burnout kwam onverwachts en heeft hem een behoorlijke knauw gegeven. Hij is nu 5 maanden thuis en hij voelt de krachten weer terugkomen. De onzekerheid of de reïntegratie gaat lukken is echter groot.  Hij wil handvatten om niet in dezelfde valkuil te vallen”.

 

“Een 45 jarige manager van een beleidsafdeling, uiterst vakkundig, krijgt de laatste tijd steeds meer aanvaringen met de directie over beleidsaangelegenheden. Verder wordt zijn leidinggevende stijl als te taak- en resultaatgericht ervaren. Beide partijen ervaren de noodzaak om er iets aan te doen.”

 

“Gedurende vele jaren heeft de 35 jarige stafmedewerker op marketingafdeling, goed gefunctioneerd.  Hij is toe aan een volgende loopbaanstap, maar hij weet niet wat hij wil. Zijn werkgever wil graag met hem verder, maar dan wel in een voor hem motiverende rol.”

 

2.5   Resultaten van de ZelfKonfrontatieMethode

Voor de organisatie betekent ZKM dat medewerkers vanuit een sterk eigen verantwoordelijk-heidsgevoel inhoud en richting geven aan hun loopbaan-, ontwikkel en functioneringsvragen. Meer daadkracht ten behoeve van het realiseren van persoonlijke en organisatie doelen wordt zichtbaar, alsmede een grotere samenwerkingsbereidheid. ZKM helpt bij het onderkennen van problemen en stress, en kan daardoor preventief werken bij ziekteverzuim, onwenselijk verloop van medewerkers en/of het onbenut laten van potentieel van medewerkers. Als gevolg van interne doorstroming, worden dure en tijdsintensieve wervingscampagnes overbodig, relevante kennis en ervaring wordt voor de organisatie behouden.

 

Voor de betrokkene biedt ZKM heldere en vaak verrassende inzichten in zijn eigen levenspatronen, motieven en thema’s. Men krijgt meer greep op de eigen situatie en kan doelgerichte (loopbaan)keuzes maken en/of persoonlijke ontwikkelplannen in de praktijk gestalte geven.

 

 

3.   Nadere informatie

De Zelfkonfrontatiemethode is een wetenschappelijk onderbouwde coachingsaanpak en is ontwikkeld door (Emeritus) Professor Hubert Hermans van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Geïnteresseerden dienen een intensieve opleiding te volgen die moet leiden tot registratie als ZKM-consultant®. ZKM coaching wordt uitgevoerd door Drs N.P.E.M. van Wayenburg. Hij is een ervaren psycholoog (NIP) die als geregistreerde ZKM-consultant® een ruime ervaring opgedaan heeft op het gebied van management coaching, loopbaanbegeleiding en psychologische advisering.

 

 

Leave a Reply

  

  

  

casino internet